Algemene Voorwaarden


Ceremonies

Informatie verstrekking

CONDORA verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan de ceremonies. Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicatie laten zich niet combineren met Ayahuasca. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. De medisch adviseur van CONDORA zal deze informatie beoordelen. Zijn advies is BINDEND en VOORWAARDE voor deelname aan de ceremonie. Bij het niet tijdig aanleveren van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname. 

 

Verantwoordelijkheid

Deelname aan de ceremonie geschiedt op eigen initiatief en voor eigen risico. CONDORA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die een gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer is verstrekt. 


Betalingsvoorwaarden

De deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betaling van het totale bedrag zoals voor betreffende activiteit vermeld op onze website. 

Alle betalingen dienen twee weken voor de datum van de activiteit voldaan te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeen gekomen. Bij niet tijdig betalen kan het recht op deelname vervallen. 

Bij niet tijdige betaling dient onmiddelijk na de betalingsherinnering van CONDORA het totale bedrag alsnog te worden voldaan. In dringende gevallen kan hierover overlegt worden met CONDORA. 

Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de activiteit. 


Prijswijzigingen

Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld. 


Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht. In ernstige situaties kan hiervan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van CONDORA. In alle gevallen geldt het volgende: 

Annulering is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de datum van activiteit.

Bij annulering korter dan vier weken voor de activiteit wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht of in mindering gebracht op het te restitueren bedrag, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven. 

Bij annulering korter dan twee weken wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven. 

Bij annulering korter dan één week voor de activiteit wordt 25% van het betaalde bedrag gerestitueerd. 

Bij annulering de dag voorafgaand aan de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf is helaas geen restitutie meer mogelijk. 

Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door CONDORA, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze, in overleg, een nieuwe datum inplannen of annuleren en afzien van betaling. Als geen nieuwe datum ingepland wordt zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.


Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door CONDORA en haar medewerkers uiterst vertrouwelijk behandeld. CONDORA conformeert zich aan de geldende privacywetgeving/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.